แนะเกษตรกร เร่งอุทธรณ์ เงินเยีย วย า ภายใน 5 มิ.ย.นี้

--Advertisement--

แนะเกษตรกร เร่งอุทธรณ์ เงินเยีย วย า ภายใน 5 มิ.ย.นี้

--Advertisement--

ความคืบหน้า เยีย วย าเกษตรกร โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เร่งประชาสัมพันธ์แนะเกษตรกรที่มี ร า ยชื่อตกหล่น หรือไม่ได้รับสิทธิ์ ในโครงการช่ ว ยเหลื อเยีย วย าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับ เกษตรกลุ่มที่ 1 ที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ภายในวัน 30 เมษายน 2563 จำนวนรวม 6.7 ล้านราย และเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1.57 ล้านราย แนะให้รีบดำเนินการยื่นอุทธรณ์ เพราะจะหมดเขตภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563

--Advertisement--

โดยเกษตรกรสามารถแจ้งอุทธรณ์ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัดและอำเภอ สำนักงานปศุสั ต ว์จังหวัดและอำเภอ สำนักงานหม่อนไหม เขต/เครือข่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

การย างแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดและสาขา เขตระบบบริหารอ้อ ยและน้ำต าลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อ ยและน้ำต าลทรายภาค 1-4 และสำนักงานสรรพสามิตจังหวัด

ทั้งนี้ เกษตรกรรีบดำเนินการตรวจสอบและดำเนินยื่นอุทธรณ์เพื่อให้รับเงินเยีย วย าต ามสิทธิ์ ทั้งนี้ เกษตรกร สามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานะอุทธรณ์ได้ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th

--Advertisement--

--Advertisement--