ผลก ร ร มของคนที่ยืมเงินแล้วไม่คืน

--Advertisement--

ผลก ร ร มของคนที่ยืมเงินแล้วไม่คืน

--Advertisement--

การยืมเงินบางทีก็ทำให้เสัยเพื่อนกันเลยนะ หล า ยคนก็น่าเห็นใจ เพราะเขาก็มีปัญหาที่เลี่ยงไม่ได้ แต่บางคนก็เป็นเพราะนิสัยการใช้เงินไม่ดี การเงินจึงมีปัญหา ในวันที่เอ่ยปากขอยืมเงินใคร เหมือนกำลังหมดลมห า ยใจ เมื่อไหร่ห า ยใจได้สะดวกสะบายแล้วก็อย่าลืมคนที่เคยให้ลมห า ยใจกับคุณ เป็นห นี้ต้องใช้ เพราะถ้าไม่คืนก ร ร มจะติดตัวคุณ

ผลการกระทำของคนที่ยืมเงินแล้วไม่คืน ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ต ามเป็นอีกหนึ่งนักคิดนักเขียนแนวธรรมะ ทั้งนิย ายแทรกคติทางธรรมซึ่งเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจธรรมะกับ ดังตฤณ หรือ ศรันย์ ไมตรีเวช ที่เขียนเรื่องราวออ กมาได้

อย่ างน่าสนใจ ล่ าสุดได้ตั้งคำถามใหญ่เชิงท้าทายในหัวข้อยืมเงินแล้วไม่คืนจะได้รับผลก ร ร มอย่ างไร เราคัดลอ กมาให้ดูกันยืมเงินและไม่ส่งคืน ผลลัพธ์อาจไม่เหมือนกันต้องดูกร รมของแต่ละคน เมื่อรู้ว่าก ร ร มเป็นอย่ างไร

มันจะเพียงพอที่จะคิดว่า กร รมใดควรเกี่ยวกับ รูปแบบของกร รมแปรไปต ามเจตนา รวมทั้งความสา มา รถที่จะทำให้สำเร็จต ามเจตนาด้วย เช่นบางคนยืมด้วยความตั้งใจ อาจมีข้อตกลงที่ชัดเจนว่า

เมื่อใดที่จะส่งคืนหรือให้ด อ กเบี้ย จากนั้นสามา รถส่งคืนพร้อมของขวัญฟรีต ามข้อตกลง ผลทันทีเป็นสายสัมพันธ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือซึ่งกันและกันคู่กรณีเห็นว่ามีบุญที่ให้โอกาส ฝ่ายที่ได้รับนั้นถือเป็นบุญอย่ างที่เขาทำ มีความสุขกับการเป็นทั้งผู้ใหญ่ด้วยกัน

บางคนยืมด้วยความตั้งใจที่จะกลับมาเสร็จสมบูรณ์ไม่สามา รถคืนชนิดที่เป็นไปไม่ได้สิ่งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อโ ก ง ไม่ทำ ล ายศีล 2แต่ผลกระทบทันทีจากปัจจุบัน เป็นทุ กข์ข า ดความนับถือตนเอง และไม่ได้รับความเชื่อถือจากผู้อื่นสำหรับผลลัพธ์ในประเทศถัดไปมันค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อ

--Advertisement--

เช่นการให้เงินกับใครก็ต ามที่ยังไม่ได้ยืมเพราะเหตุสุดวิสัยของลูกห นี้เป็นต้นบางคนยืมมาด้วยความตั้งใจที่จะมาและเรียงลำดับไม่ไม่แน่ใจว่าจะคืนเมื่อใด คิดเพียงชั่ วครู่ว่ามีมากมายเช่นนี้จับคู่อย่ างเท่าเทียมกัน เพราะทำถูกต้องมีสิทธิ์ที่จะพลิกจาก รอสักครู่ มันง่ายที่จะ ดีกว่า

ณ จุดหนึ่งคนเหล่ านี้จะลืมความสัมพันธ์เก่าทั้งหมดเมื่อเห็นตัวเลขในบัญชีที่ส่งคืน แต่เสี ยใจความตระหนี่ รู้สึกว่ามันอยู่ในบัญชีของฉันสิ่งที่สำคัญจะห า ยไปในมือของคนอื่น ความสำคัญคือทั้งๆที่นั้น เป็นไข่มุกวิเศษที่ความหลงไหล

บงการก่อให้เกิดบาป ผลที่ต ามมาคือจิตใจที่อ่อนแอคุณคิด อย่ างไรกับเ ด็ ก ๆ บนเส้นทางที่ไร้สา ระด้านหน้าเป็นสิ่งที่คู่ควรกับชะต ากร รมที่ไร้เหตุผลวัน

หนึ่งเหมือน มีท รั พ ย์สินที่ยั่งยืน เมื่อวันก่อนห า ยไปเหมือนความฝันบางคนยืมด้วยความตั้งใจไม่คืนตั้งแต่แรกแต่มาหว่านล้อมล่อหลอ กว่าจะคืนพร้อมด อ กเบี้ยมหาศาลบานตะไทที่มายืมตรงนี้ก็เพียงเพราะ อย ากประชดแบงก์

ที่กู้ย ากกู้เย็นนัก อันนี้ผิ ดศีลข้อ ๒ เต็มๆเพราะขึ้นต้นด้วยเจตนาถือเอ าท รั พ ย์ที่เจ้าของมิได้ยกให้ และการผิ ดแบบนี้แถมพกข้อ ๔ มาด้วยฉะนั้น ในที่ที่กร รมเผล็ดผล โท ษสถานเบาในโลกมนุษย์

คือต้องเหมา รวมทั้งผลของการผิ ดข้อ ๒ และ ๔รวมกันสองกระทง ผลของข้อ ๒ คือเป็นผู้มีท รั พ ย์พินาศด้วยเหตุร้า ย ผลของข้อ ๔ คือเป็นผู้ถูกหลอ กลวงถูกใส่ร้ าย พูดง่ายๆ ว่า มีสิทธิ์เสี ยทั้งท รั พ ย์เสี ยทั้งชื่อเสี ยง ด้วยการถูกใส่ร้ าย ใส่ไคล้

หรือถูกต้มตุ๋นล่อลวงได้ส ารพัดแต่ข้อเท็จจริง เป็นเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสคือ คนโกหกเป็นนิตย์ ที่จะทำชั่ วอะไรไม่ได้นั้นไม่มียิ่งถ้ามาถึงขั้นโกหกเพื่อเชิดเงินคนอื่นได้ทำให้เขาเดือ ดร้อนหน้าต าเฉยได้ ก็แปลว่าต้องทำ บ า ป ร้ า ย กาจได้หนักกว่านี้ไปเรื่อยๆฉะนั้น โท ษทัณฑ์ที่แท้จริง ก่อนจะมีสิทธิ์ได้กลับมาเป็น มนุษย์ จึงน่ากลัวกว่าที่เราเห็นๆ กันขณะเป็น มนุษย์

--Advertisement--

--Advertisement--