เพียงน้ำสะอาด 1 แก้ว พร้อ มใจที่บริสุทธิ์ สวดมนต์ให้กับเทวดาประจำวันเกิด

--Advertisement--

เพียงน้ำสะอาด 1 แก้ว พร้อ มใจที่บริสุทธิ์ สวดมนต์ให้กับเทวดาประจำวันเกิด

--Advertisement--

คาถาบูชาเทวดาประจำตัว รวมไปถึงการอุทิศบุญ และขอขมา นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งความเชื่อเรื่องเทวดานั้นในสังคมไทยของเรา มีความเชื่ออย่างฝังแน่น มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลว่าท่าน มีตัวตนจริงแน่นอน และการเกี่ยวข้องของมนุษย์กับเทวดา

เป็นอีกหนึ่งบ ทความดีๆ ที่ให้แง่คิดดีๆ กับเราการทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้นเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญ พ ระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พ ระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง

โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวง ที่รั ก ษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงจงมีความสุข

ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พ ระแม่ธรณี พ ระแม่คงคาโปรดมาเป็นทิพย์พย าน ขออานิสงค์ผลบุญ กุศล อันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อ…สกุล ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหล า ยทั้ง

ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้า พ้นจากความทุ กข์ เรื่องที่ประสบ ปั ญ ห า ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ต าม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านจงมารับกุศล

ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่ าแวะอย่ าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่านทุกตัวทุกตน ทุกภพทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้ โปรดกล า ยเป็นโภคท รั พ ย์ ต ามที่ท่านปราถนา ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ สาธุบุญ

หมายเหตุ

การกรวดน้ำลงดินกุศล จะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้งคือ เพียงอธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ ถ้าไม่สะดวกก็กรวดน้ำ ลงบนภาชนะแล้วนำไปรดลงดิน ที่โคนต้นไม้การขอฝากผ่านบารมีของ พ ระแม่คงคา และ พ ระแม่ธรณี ไปสิ่งสำคัญมาก

--Advertisement--

ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบน ให้เทน้ำลงดินตลอ ดจนจบคำกรวดน้ำไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยเพียงใดให้เทให้หมดพร้อม กับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้องให้หลงเหลือ

วิธีขอขมาเทวดารั ก ษ าตัว เพื่อเสริมให้เจริญรุ่งเรือง และแคล้วคลาดปลอ ดภั ยจากอันตรายทั้งหล า ย

ตั้งนะโม 3 จบ

อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวาอังคะเทวา อาคันตุกะเทวะต า รุกขะเทวาพาลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาต าปิตุโร อะโ ร คะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม ด้วยอานุภาพขอ พระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการนี้ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อ ดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รั ก ษ าตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รั ก ษ าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รั ก ษ ากิจการค้าขายของข้าพเจ้าถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าท่าน มีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป จงมี

แต่ ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่งอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข

ความเจริญ รุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอ ดภั ยจากอันตรายทั้งหล า ย จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้าขาย ขอให้ชนะศัตรูหมู่มารทั้งหล า ย ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหล า ย และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภอยู่เสมอ และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ

ที่มา verrysmilejung

--Advertisement--

--Advertisement--