ข่าวดี “ธนาคารออมสิน” ปล่อยกู้ สูงสุดถึง 200,000 บาท อาชีพค้าขายก็กู้ได้

--Advertisement--

เป็นข่าวดีที่อยากบอกต่อจริงๆ ค่ะสำหรับ คนที่กำลังมองหาช่องทางในการกู้เงินและทำธุรกิจ งตอนนี้”ธนาคารออมสิน” ออกสินเชื่อใหม่ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อใช้ เงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ สินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ

--Advertisement--

คุณสมบัติผู้กู้
1.เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้มีรายได้ประจำ
2.เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
3.อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้และระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 65 ปี
4.เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
5.มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน
6.เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

จุดเด่นของบริการ
1.เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ที่ต้องการเพิ่มรายได้
2.มีความตั้งใจจะประกอบ ธุรกิจขนาดเล็ก
3.มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือให้บริการลูกค้าที่แน่นอน
4.มีสมุดบัญชีเงินฝาก กับธนาคารออมสิน

--Advertisement--

เอกสารประกอบคำขอกู้
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว และภาพถ่ายกิจการ อย่างละ 1 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนผู้กู้
3.สำเนาใบทะเบียนทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้าหรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น สัญญาเช่า4.สถานประกอบการ, บิลใบสั่งซื้อสินค้า, แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ฯลฯ (ถ้ามี)
5.สำเนาใบเสร็จเงินกู้ หรือ Statement จากธนาคารที่ติดต่ออยู่ ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
6.เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายรับ – รายจ่าย

วงเงินให้กู้
ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท

ผู้ค้ำประกัน
1.สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน
2.หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน
และสำเนาใบสำคัญจ่ายเงินเดือน เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายได้
3.บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
4.หลักประกันอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5.อสังหาริมทรพัย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ขอบพระคุณข้อมูลจาก gsb

--Advertisement--